راموس و محمد صلاح

از خواهی راموس و طرفداران محمد صلاح. بازیکن مصری سابق دنیای فوتبال مدعی شده خطای راموس روی صلاح به وضوح عمدی بوده و هرکس فوتبال بفهمد متوجه این موضوع می شود

2022-12-10
    ش د اد ا
  1. 7:44
  2. 132
  3. 1:38
  4. Mar 30, 2021 · دبی - العربیه فارسی